Konsultanti

Problemi i moguća rješenja

BIP navodi sljedeće probleme kao i moguća rješenja:

 1. Visoke stope poreza za MSP, posebno porezi I doprinosi na plaće uposlenika;
  • Moguće smanjenje i ukidanje nekih od njih bar za prvu godinu poslovanja novo-osnovane kompanije!
 2. Visoka parafiskalna opterećenja (Vodni doprinosi, doprinosi za šume, turističke zajednice, i dr.)
  • Moguće smanjenje ili ukidanje poreza i doprinosa za nove start-up kompanije!
 3. Visoke kamatne stope, nepovoljna kreditna sredstva, nepostojanje ”rizičnog kapitala”, nedovoljno razvijeni kreditno-garantni fondovi za novoregistrovane kompanije;
  • Uspostaviti  Fond ”Rizični kapital” za novoosnovane kompanije na raznim nivoima (opštinski, kantonalni, entitetski, državni)
  • Usposaviti posebnu kreditnu liniju za nove start-up kompanije koje nemaju kreditnu istoriju (Banke u BIH, kreditno garantni fondovi, razvojne banke RS i FBIH)

Ostali problemi

 1. Nedostaju mehanizmi zaštite domaće proizvodnje;
 2. Nedostaju stimulativne mjere izvoza, supstitucije uvoza i novog zapošljavanja;
 3. Visoke cijene energenata i komunalnih usluga;
 4. Komplikovane i skupe administrativne procedure za dobivanje dozvola i
 5. Prisustvo sivog tržišta i nelojalna konkurencija.

Tokom treninga od učesnika smo saznali da nemaju:

 1. Redovan pristup internetu, a time i informacijama o okruženju;
 2. Potrebne infomracije i znanja o tome kako registrovati biznis, gdje i koliko to košta;
 3. Znanja o dostupnim programima podrške od strane vlasti ili drugi agencija u BIH, dostupnim izvorima finansiranja biznisa i
 4. Praktična znanja i vještine u planiranju, otpočinjanju i vođenju vlastitog biznisa