Konsultanti

Učeničko preduzetništvo (UP) u Bosni i Hercegovini

Program Učeničkog preduzetništva (UP) u srednjim stručnim školama u Bosni i Hercegovini započeo je u školskoj godini 2002/2003 razradom Osnovnog modula preduzetništva u saradnji sa EU VET III programom (program reforme srednjeg stručnog obrazovanja) i predstavnika obrazovnih vlasti u BiH.

Sveobuhvatni cilj UP programa:

Implementacija učeničkog preduzetništva u škole, upotrebom modularnog pristupa, sa BIP-ovim konceptom razvoja kompanije i poslovanja. Koncept je razvijen na osnovu iskustava postignutih u Norveškoj i Švedskoj, ali je prilagođen obrazovnim uslovima u BiH, svim njenim entitetima i kantonima.

Program UP je relevantan sa stanovišta postojećeg ekonomskog i socijalnog konteksta u BiH te predstavlja odgovor na obrazovne potrebe učeničke populacije. Tranzicija zemlje i regiona te opterećenje velikim promjenama čini da se mladi ljudi još uvijek osjećaju nesigurno kada je u pitanju njihova budućnost. Ovim projektom se razvija  preduzetnički duh i kultura među učenicima završnih razreda srednjih škola na način da grupe učenika simuliraju poslovanje preduzeća osnivanjem i funkcionisanjem ”učeničkih preduzeća” i,  kroz simulaciju stvarnog poslovanja, stiču znanja, vještine i  iskustva koja im mogu biti dragocijena u daljem planiranju života i karijere.